PRACA
 

KOMENDANT WOJEWÓDZKI POLICJI W GDAŃSKU

OGŁASZA

ROZPOCZĘCIE PROCEDURY REKRUTACJI

KANDYDATÓW DO SŁUŻBY W POLICJI

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

W 2018 ROKU


UWAGA

Planowana liczba osób do służby w Policji w 2019 roku wynosi – 4448.

terminy przyjęć do służby:

07.03.2019 roku

21.05.2019 roku

16.07.2019 roku 

12.09.2019 roku 

07.11.2019 roku 

30.12.2019 roku


Ponadto informuje się, iż Komendant Główny Policji może dokonywać modyfikacji wskazanych wyżej terminów do służby w Policji


Każda osoba zainteresowana pełnieniem służby w Policji może uzyskać szczegółowe informacje na stronie www.pomorska.policja.gov.pl oraz od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00 pod numerami telefonów:

 

(58) 32-15-500,

(58) 32-15-161,

(58) 32-15-556,

(58) 32-15-159,

(58) 32-15-273

lub pod numerami komórkowymi:

723-695-574,

607-235-276,

 

a także osobiście od poniedziałku do piątku w godz. 8.00-14.00, a we wtorki w godz. 8.00-17.00 w Zespole do spraw Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, ul. Okopowa 15 w pokoju nr 008 i nr 10.


SŁUŻBĘ W POLICJI MOŻE PEŁNIĆ:


Zgodnie z art.25 ust. 1 ustawy z dnia 6 kwietnia 1990 r. o Policji (tekst jednolity Dz.U. z 2015 roku, poz. 355)


•obywatel polski o nieposzlakowanej opinii,

•nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo lub przestępstwo skarbowe,

•korzystający z pełni praw publicznych,

•posiadający co najmniej średnie wykształcenie,

•posiadający zdolność fizyczną i psychiczną do służby w formacjach uzbrojonych, podległych szczególnej dyscyplinie służbowej, której gotów jest się podporządkować,

•dający   rękojmię   zachowania   tajemnicy   stosownie   do   wymogów   określonych w przepisach o ochronie informacji niejawnych.

 

Ponadto mężczyźni powinni posiadać uregulowany stosunek do służby wojskowej tj. odbyli zasadniczą służbę wojskową lub zostali przeniesieni do rezerwy (odpowiedni wpis w książeczce wojskowej)

 

Od dnia 04 czerwca 2018 roku osoby chętne do udziału w postępowaniu kwalifikacyjnym dokumenty mogą składać:

 

Komenda Wojewódzka Policji Wydział Kadr i Szkolenia w Gdańsku, ul. Okopowa 15 pokój 008 lub 11:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00, natomiast we wtorek w godz. 8.00 - 17.00

Komenda Miejska Policji w Słupsku (komórka kadrowa), Al. 3 Maja 1 :

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00

Komenda Powiatowa Policji w Chojnicach (komórka kadrowa), ul. Warszawska 13:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00

Komenda Powiatowa Policji w Starogardzie Gdańskim (komórka kadrowa), ul. Bohaterów Getta 2:

od poniedziałku do piątku w godz. 8.00 – 14.00

 

Dokumenty, które należy złożyć, są następujące:

- podanie o przyjęcie do służby adresowane do Komendanta Wojewódzkiego Policji w Gdańsku ze wskazaniem jednostki Policji na terenie województwa pomorskiego, w której kandydat chce pełnić służbę (z lewej strony podania margines 2,5 cm szerokości);

- kwestionariusz osobowy kandydata do służby, część A i B  – wypełniony czytelnie drukowanymi literami;

- kserokopie dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie i kwalifikacje zawodowe, np. świadectwa ukończenia szkoły średniej lub dyplomu uzyskania tytułu licencjata lub magistra – oryginały do wglądu;

- kserokopie świadectw poprzedniej pracy lub służby – oryginały do wglądu;

- kserokopie dokumentów potwierdzających szczególne predyspozycje kandydata do służby, tj. tytuł ratownika lub ratownika medycznego, uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania, sportów motorowodnych, ratownika wodnego, płetwonurka, sternika motorowodnego, posiadanie prawa jazdy kategorii A lub C – oryginały do wglądu;

- do wglądu książeczka wojskowa, jeżeli kandydat objęty jest ewidencją wojskową, z uregulowanym stosunkiem do służby wojskowej, z pieczątką właściwego WKU informującą o przeniesieniu do rezerwy;

- do okazania dowód osobisty potwierdzający tożsamość osoby składającej dokumenty – osoby posiadające nowe dowody osobiste powinny złożyć dodatkowo zaświadczenie o zameldowaniu.

 

UWAGA!!!

ZŁOŻONE DOKUMENTY NIE PODLEGAJĄ ZWROTOWI!!!

    

Po złożeniu dokumentów kandydat do służby w Policji kierowany jest na poszczególne etapy postępowania, do których należą:

a) TEST WIEDZY (TW) i TEST SPRAWNOŚCI FIZYCZNEJ (TSF):

- testy odbywają się w jednej ze szkół policyjnych, np. Słupsku, Pile, Szczytnie w soboty lub niedziele;

- test wiedzy składa się z 40 pytań i obejmuje tematykę z zakresu funkcjonowania władzy ustawodawczej, wykonawczej, sądowniczej oraz z zakresu bezpieczeństwa publicznego i opracowywany jest w Wyższej Szkole Policji w Szczytnie.

- zakres i sposób przeprowadzenia testu sprawności fizycznej określony jest w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 18.04.2012 r. w sprawie postępowania kwalifikacyjnego w stosunku do kandydatów ubiegających się o przyjęcie do służby w Policji, a film obrazujący jego przebieg można znaleźć na stronie Komendy Głównej Policji www.policja.pl;

 

b) TEST PSYCHOLOGICZNY (MULTISELECT - MS):

- składa się z testu komputerowego oraz rozmowy psychologa policyjnego z kandydatem;

- test obejmuje ocenę kandydata do służby w zakresie: zdolności intelektualnych, zachowań społecznych, stabilności emocjonalnej, postawy w pracy

- test przeprowadzany jest w Wydziale Psychologów w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, ul. Okopowa 15.

 

c) ROZMOWA KWALIFIKACYJNA (RK):

- komisja powołana decyzją Komendanta Wojewódzkiego Policji ocenia kandydata w zakresie: umiejętności komunikowania się, motywacji do służby w Policji, społecznej postawy wobec ludzi, umiejętności autoprezentacji;

- rozmowy odbywają się w Komendzie Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, ul. Okopowa 15 - rozmowa z kandydatem trwa ok. 30 min.

 

d) KOMISJA LEKARSKA:

- celem komisji lekarskiej jest ustalenie zdolności fizycznej i psychicznej kandydata do służby;

- kandydata kieruje się do Rejonowej Komisji Lekarskiej odpowiedniej dla miejsca zamieszkania kandydata.

 

e) POSTĘPOWANIE SPRAWDZAJĄCE WOBEC KANDYDATA DO SŁUŻBY:

- celem postępowania sprawdzającego jest ustalenie czy kandydat do służby w Policji daje rękojmię zachowania tajemnicy;

- postępowanie rozpoczyna się w momencie złożenia przez kandydata wypełnionej ankiety bezpieczeństwa osobowego  w Wydziale do spraw Ochrony Informacji Niejawnych Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku, ul. Okopowa 15 (druk ankiety)

 

 - ankietę kandydat składa w terminie wyznaczonym przez pracownika Zespołu ds. Doboru Wydziału Kadr i Szkolenia Komendy Wojewódzkiej Policji w Gdańsku.

Procedura wstąpienia do służby w Policji odbywa się w formie konkursu i jest punktowana. Z każdego etapu kandydat otrzymuje więc stosowną liczbę punktów, maksymalnie 220 pkt za etapy punktowane, tj.:

- test wiedzy – 40 pkt,

- test sprawności fizycznej – 60 pkt,

- test psychologiczny – 60 pkt,

- rozmowa kwalifikacyjna – 60 pkt.

 

Efekt końcowy to suma punktów ze wszystkich etapów, która umiejscawia kandydata w tzw. "liście rankingowej".

Liczba punktów uzyskanych w postępowaniu może zostać powiększona o punkty wynikające z preferowanego wykształcenia lub szczególnych predyspozycji kandydata, a mianowicie:

- punkty za wykształcenie:

- wyższe - magister lub równorzędne - o kierunku przydatnym do służby w Policji: prawo, administracja, ekonomia, bezpieczeństwo narodowe lub wewnętrzne – 8 pkt;

- wyższe o kierunku innym niż wymienione wyżej – 6 pkt;

- wyższe – licencjat, inżynier – 4 pkt;

- średnie o profilu policyjnym – 2 pkt;

- punkty za szczególne predyspozycje:

- tytuł ratownika lub ratownika medycznego – 4 pkt;

- uprawnienia instruktora sportów walki, strzelectwa sportowego, ratownictwa wodnego, nurkowania, sportów motorowodnych – 4 pkt;

- uprawnienia ratownika wodnego, płetwonurka, do prowadzenia łodzi motorowodnych – 2 pkt;

- prawo jazdy kategorii A lub C – 2 pkt.

Co z tatuażami?

W związku z licznymi pytaniami kandydatów do służby w Policji dotyczącymi możliwości wstąpienia do służby w Policji kandydata posiadającego tatuaże informujemy, że w tym zakresie obowiązują zapisy działu II rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 11 października 2018 roku w sprawie wykazu chorób i ułomności, wraz z kategoriami zdolności do służby w Policji, Straży Granicznej, Straży Marszałkowskiej, Państwowej Straży Pożarnej oraz Służbie Ochrony Państwa (Dz. U. z 2018r. poz. 2035). Zgodnie z § 3 tatuaż nie podlega ocenie komisji lekarskiej podległej ministrowi właściwemu do spraw wewnętrznych oraz nie traktuje się go jako samouszkodzenie.

Ponadto w Zarządzeniu nr 7 Komendanta Głównego Policji z dnia 1 marca 2013r. w sprawie regulaminu musztry w Policji w rozdziale 1 pkt 2 załącznika mówi, iż: „Umundurowanemu policjantowi zabrania się noszenia lub eksponowania elementów naruszających powagę munduru, w szczególności (…) ppkt 6) widocznego tatuażu” (Dz. U. z 2013r., poz. 18).

Natomiast  zgodnie z punktami 7, 8 i 9 wyżej wymienionego zarządzenia:

- pkt 7 - w przypadku, gdy wygląd umundurowanego policjanta nie spełnia w ocenie przełożonego wymogów określonych w regulaminie, przełożony wydaje policjantowi polecenie niezwłocznego dostosowania wyglądu do określonych wymogów, a w szczególnie uzasadnionych przypadkach nie dopuszcza go do służby lub odsuwa od jej pełnienia;

- pkt 8 - odmowa wykonania polecenia, o którym mowa w pkt 7, stanowi przewinienie dyscyplinarne i jest podstawą wszczęcia postępowania dyscyplinarnego w rozumieniu przepisów o odpowiedzialności dyscyplinarnej policjantów;

- pkt  9 - przełożony może uwzględnić odstępstwo od zasad określonych w pkt 2 ppkt 1, 4, 6 regulaminu w przypadkach podyktowanych charakterem służby lub względami bezpieczeństwa.


Ponadto warto wiedzieć, że planuje się:

- od dnia 1 stycznia 2019r. wzrost uposażenia funkcjonariuszy w przeciętnej miesięcznej wysokości nie mniej niż 655 zł brutto na etat;

- od dnia 1 stycznia 2020r. wzrost uposażenia funkcjonariuszy w przeciętnej miesięcznej wysokości nie mniej niż 500 zł brutto na etat;

- od 1 lipca 2019r. wprowadzenie płatnych nadgodzin w wysokości 100% stawki godzinowej;

- nabycie przez funkcjonariuszy praw emerytalnych po 25 latach służby bez dotychczasowego warunku uzyskania 55 roku życia.

 

Nr art.:24, modyfikacja: 2018-06-12

Komenda Powiatowa Policji w  Tczewie ,
Tczew,  ul. Kasprowicza 2,
 tel.(058)530 82 22, fax (058)530 81 46
Kanał RSS  policji
© 2019 r.